ابزارساز حرفه ای M-40

ابزارسازحرفه ایM-40
جدول مشخصات ابزارساز حرفه ای M-40
Longitudinal movement of table ۴۰۰ میلی متر
Distance between center ۷۰۰ میلی متر
Cross movement of saddle ۲۵۰ میلی متر
Vertical movement of wheelhead ۲۵۰ میلی متر
Distance between tailstock and workhead ۵۸۰ میلی متر
Workhead taper MT#5
(NT50 (BT50 option
Table
T-Slot (۱۵mm (+0.05 mm ~ +0.10 mm
Working range of table ۹۴۰*۱۳۵ میلی متر
Grinding spindle speed ۲۶۰۰,۳۷۰۰,۶۲۰۰ rpm
Peak Power (۱٫۵HP(1.1KW
Rotative angle of table (±۶۰ درجه)
JOG adjustment of table (±۱۰ درجه)
Inclination of wheelhead (±۱۵ درجه)
Rotative angle of wheelhead ۳۶۰ درجه
Distance between center of spindle and table Max. 300 mm / Min. 50 mm
Distance between center of spindle and T-slot Max. 415 mm / Min. 165 mm
Machine
L x W x H ۱۷۳۵*۱۵۵۰*۱۴۸۰ میلی متر
Weight ۱۱۶۰ کیلوگرم