C-300NC

ظرفیت برش دایره: ۳۰۰ میلی متر

ظرفیت برش مربع: ۳۰۰ میلی متر

ظرفیت برش مستطیل:  ۳۰۰×۳۴۰ میلی متر

سرعت تیغه اره: ۲۰-۱۰۰ متر/دقیقه

اره نواری مدل C300-NC

C-260NC

ظرفیت برش دایره: ۲۶۰ میلی متر

ظرفیت برش مربع: ۲۶۰ میلی متر

ظرفیت برش مستطیل:  ۲۶۰×۳۰۰ میلی متر

سرعت تیغه اره: ۲۰-۱۰۰ متر/دقیقه

C-260NCاره نواری

C-420NC

ظرفیت برش دایره: ۴۲۰ میلی متر

ظرفیت برش مربع: ۴۲۰ میلی متر

ظرفیت برش مستطیل:  ۴۲۰×۴۲۰ میلی متر

سرعت تیغه اره: ۲۰-۱۰۰ متر/دقیقه

اره نواری C-420NC

C-325NC

ظرفیت برش دایره: ۳۲۵ میلی متر

ظرفیت برش مربع: ۳۲۵ میلی متر

ظرفیت برش مستطیل:  ۳۲۵×۳۸۰ میلی متر

سرعت تیغه اره: ۲۰-۱۰۰ متر/دقیقه

اره نواری C-325NC

C-520NC

ظرفیت برش دایره: ۵۲۰ میلی متر

ظرفیت برش مربع: ۵۲۰ میلی متر

ظرفیت برش مستطیل:  ۵۲۰×۵۶۰ میلی متر

سرعت تیغه اره: ۲۰-۱۰۰ متر/دقیقه

C-520NC اره نواری

C-460NC

ظرفیت برش دایره: ۴۶۰ میلی متر

ظرفیت برش مربع: ۴۶۰ میلی متر

ظرفیت برش مستطیل:  ۴۶۰×۴۶۰ میلی متر

سرعت تیغه اره: ۲۰-۱۰۰ متر/دقیقه

C-460NCاره نواری

C-800NC

ظرفیت برش دایره: ۸۰۰ میلی متر

ظرفیت برش مربع: ۸۰۰ میلی متر

ظرفیت برش مستطیل:  ۸۰۰×۸۵۰ میلی متر

سرعت تیغه اره: ۱۵-۸۰ متر/دقیقه

C-800NC اره نواری

C-620NC

ظرفیت برش دایره: ۶۲۰ میلی متر

ظرفیت برش مربع: ۶۲۰ میلی متر

ظرفیت برش مستطیل:  ۶۲۰×۷۶۰ میلی متر

سرعت تیغه اره: ۲۰-۱۰۰ متر/دقیقه

C-620NC اره نواری

C-1000NC

ظرفیت برش دایره: ۱۰۰۰ میلی متر

ظرفیت برش مربع: ۱۰۰۰ میلی متر

ظرفیت برش مستطیل:  ۱۰۰۰×۱۰۰۰ میلی متر

سرعت تیغه اره: ۲۰-۸۰ متر/دقیقه

C-1000NC اره نواری