جوشکاری آویز لباس – جوش القایی – دستگاه جوش

جوشکاری فرفورژه

جوش فیلتر – ساخت فیلتر

جوش طبقه داخل یخچال فریزر – نقطه جوش

جوش القایی – جوش پرسی

جوش غلطکی

جوش غلطکی – القایی

جوش سر به سر

جوشکاری درب آسانسور