حضور پیشبرد صنعت پایار در نمایشگاه بین المللی استیل فاب-شارجه امارات  ۲۰۱۸

حضور پیشبرد صنعت پایار در نمایشگاه بین المللی HOFEX-تهران  ۱۳۹۶

حضور پیشبرد صنعت پایار در نمایشگاه بین المللی صنعت-تهران  ۱۳۹۶

حضور پیشبرد صنعت پایار در نمایشگاه بین المللی TIMTOS-TAIWAN ۲۰۱۷

حضور پیشبرد صنعت پایار در نمایشگاه بین المللی HOFEX-تهران ۱۳۹۵

حضور پیشبرد صنعت پایار در نمایشگاه صنعت-اصفهان ۱۳۹۴

نمایشگاه صنعت 2013

حضور پیشبرد صنعت پایار در نمایشگاه صنعت-تهران ۱۳۹۳

حضور پیشبرد صنعت پایار در نمایشگاه صنعت-اصفهان ۱۳۹۳

حضور پیشبرد صنعت پایار در نمایشگاه صنعت-تبریز ۱۳۹۳

نمایشگاه صنعت-اصفهان

حضور پیشبرد صنعت پایار در نمایشگاه صنعت-اصفهان ۱۳۹۲

حضور پیشبرد صنعت پایار در نمایشگاه صنعت-تبریز ۱۳۹۲

نمایشگاه صنعت 2012

حضور پیشبرد صنعت پایار در نمایشگاه بین المللی صنعت-تهران ۱۳۹۱

نمایشگاه صنعت-اصفهان 1391

حضور پیشبرد صنعت پایار در نمایشگاه صنعت-اصفهان ۱۳۹۱

نمایشگاه صنعت-تهران 1390

حضور پیشبرد صنعت پایار در نمایشگاه بین المللی صنعت-تهران ۱۳۹۰

نمایشگاه صنعت-تبریز 1390

حضور پیشبرد صنعت پایار در نمایشگاه صنعت-تبریز ۱۳۸۸

حضور پیشبرد صنعت پایار در نمایشگاه صنعت-تهران ۱۳۸۸