نمایشگاه صنعت 2013

حضور پیشبرد صنعت پایار در نمایشگاه بین المللی صنعت-تهران ۱۳۹۲

نمایشگاه صنعت-اصفهان

حضور پیشبرد صنعت پایار در نمایشگاه صنعت-اصفهان ۱۳۹۲

نمایشگاه صنعت 2012

حضور پیشبرد صنعت پایار در نمایشگاه بین المللی صنعت-تهران ۱۳۹۱

نمایشگاه صنعت-اصفهان 1391

حضور پیشبرد صنعت پایار در نمایشگاه صنعت-اصفهان ۱۳۹۱

نمایشگاه صنعت-تهران 1390

حضور پیشبرد صنعت پایار در نمایشگاه بین المللی صنعت-تهران ۱۳۹۰

نمایشگاه صنعت-تبریز 1390

حضور پیشبرد صنعت پایار در نمایشگاه صنعت-تبریز ۱۳۹۰