لوله خمکن مدل HC-160

حداکثر ظرفیت خمکاری : ۱۶mm * 1.5mm

حداکثر شعاع خمکاری :   ۹۰mm

لوله خمکن مدل HC-120 

حداکثر ظرفیت خمکاری : ۱۲mm * 1.5mm

حداکثر شعاع خمکاری :   ۶۰mm

لوله خمکن مدل HC-380

حداکثر ظرفیت خمکاری : ۳۸٫۱mm * 2.0mm

حداکثر شعاع خمکاری :   ۱۵۰mm

لوله خم کن HC-380

لوله خمکن مدل HC-250

حداکثر ظرفیت خمکاری : ۲۵٫۴mm * 2.0mm

حداکثر شعاع خمکاری :   ۱۲۰mm

لوله خم کن HC-250

لوله خمکن مدل HC-650

حداکثر ظرفیت خمکاری : ۶۳٫۵mm *3.0mm

حداکثر شعاع خمکاری :   ۲۵۰mm

لوله خمکن مدل HC-500

حداکثر ظرفیت خمکاری : ۵۰٫۸mm * 2.5mm

حداکثر شعاع خمکاری :   ۲۰۰mm

لوله خمکن مدل HC-1000

حداکثر ظرفیت خمکاری : ۱۰۱٫۶mm * 3.5mm

حداکثر شعاع خمکاری :   ۴۰۰mm

لوله خمکن مدل HC-800

حداکثر ظرفیت خمکاری : ۷۶٫۲mm * 3.0mm

حداکثر شعاع خمکاری :   ۳۵۰mm

لوله خمکن مدل HPC-380R1-HT2SM
خمکن CNC اکونومیک

حداکثر ظرفیت خمکاری : ۳۸٫۱mm * 2.0mm

حداکثر شعاع خمکاری :   ۱۵۰mm

لوله خمکن مدل HC-1300

حداکثر ظرفیت خمکاری : ۱۲۷mm * 4.0mm

حداکثر شعاع خمکاری :   ۴۵۰mm