ارزش های ما

ارزش‌های شركت پیشبرد صنعت پایار عبارتند از شنیدن، یادگیری و رهبری،

ما می‌شنویم چون چیزی که برای مشتری مهم است برای کسب و کار ما هم مهم است.

ما یاد می‌گیریم چون با یادگیری رشد می‌کنیم.

ما مديريت می‌کنیم چون با مديريت و برنامه ريزی موفقیت فردا را می‌سازیم

تعهد عميق ما به جامعه به عنوان يك بازيگر اقتصادی، مسئوليت پذير و يك شهروند سازمانی است.

ارزشهای شرکت پیشبرد صنعت پایار:

– مسئولیت پذیری

– سهیم کردن

– احترام

-صداقت

– همبستگی

-پیشرفت

شرکت پیشبرد صنعت پایار به عنوان شرکت تامین کننده های ماشین آلات صنعتی تأسيس گرديده و در قالب يك شرکت بازرگانی خصوصی موظف به رعايت اصول، موازين اخلاقی، احترام به ارباب‌ رجوع و جلب رضايت آحاد مشتريان ميباشد و تحقق اين امر را به عنوان ضرورتی‌ اجتناب‌ ناپذير در مسير اهداف عاليه و مقرر سازمانی و دستيابي به توسعه فضای علمی کشور عزيزمان ايران به شمار آورده و بر اساس اصل مشاركت، تمامي كاركنان خود را در اين مهم سهيم و مسئول مي‌داند. بر همين اساس، شرکت پیشبرد صنعت پایار خود را متعهد ‌دانسته كه اخلاق حرفه‌ای را با لحاظ نمودن اصول مندرج در اين منشور، به نحو احسن انجام دهد:

-با رعايت كامـــل موازين و معيـــــارهاي اخــــــــلاقي مناسب، در رفــتار خود سيره، گفتار و منش بزرگان را مبناي عمل خود قرار دهم.

-خود را در مقابل تمــــامي اشخـــــاص حقيقی و حقوقی كه در مقام مشتری و ارباب‌رجوع با شرکت به تعامل مي پردازند، مسئول و پاسخگو بـدانم.

-در انجــــــام امـــــور محــــوله با رعـــــايت منــــافع شرکت و مشتریان در جــــهت منــــافع ملــــي و مصـــــالح کشــــور عزيـــــزم ايـــــران كوشــــــا باشـــم.

با تمام توان به ارائه خـــــدمات به مشتـــــريان پــــرداخته، جلب رضايت آنان را سرلوحه امور خود قرار دهــم.

مشتريان را سرمايه های واقعي شرکت تلقی نمايم و منافع شرکت را در منافع مشتريان و اهداف شرکت را در اهداف توسعه کاری جستجو كنم.

شعار و مبنای فعاليت من به عنوان اعضاء شرکت پیشبرد صنعت پایار ،در تمامی سطوح، كار، تلاش و پيگيری، برای دستيابی به ايرانی سرافراز است.

در مقام خدمت، بـــــا خُلق و خوی نيكــــو و گشــــــاده رويی برخورد كرده، در نهـــــايت ادب، تواضع و دقت، وظايف محـــــوله را به انجام برســــــانم.

دريافت هرگونه انتقاد، نظر از سوی مشتريان را ارج نهاده، از آن به عنوان زمينه ای سازنده در مسير ارتقای خود و سازمان متبوع، استقبال كنم.

اتمام كار به معناي اقدام تلقی شده، شرح گزارش را صرفاً بعد از اتمام كار موجه خواهم دانست.

نظــــــم و انـــضــــباط اداری را در محيـــــط كـــــاری بـــــا عمــــل خــــود بــــه اثـــــبات رســــانم.

رعـــــــايـــــت آراســــتگی ظاهــــــــر و بــــــاطن را رمــــــز مــــــــــوفقيـــــت به حــــــساب آورم.

از هرگونه اتلاف وقت خودداری كرده، آن را مصــــداق تضييع حقوق مشتريان به شمار خواهم آورد.

در بيان و انعـكاس عملكرد خود، صـــــــادقانه رفتار نموده، از هــــرگونه اقـــدامی كه من را از نيــــل به هدف والای خود منحرف سازد، پرهيــز كنم.

هـــــمواره مصـــمــم باشــــم كه خدمات خـود را با كيـــــفيت مطلــــــوب و به شيــــوه ای مناسب و نــــــوين در اختيار مشتريان شـرکت قرار دهم.

اعتقاد من آن است كه همواره راه بهتر و مناسب تری برای ارائه خدمات به مشتريان وجود دارد و بهبود مستمر روش های انجام كار، هدف روزمره شرکت ميباشد.

پژوهش، تحقيق، نوآوری و خلاقيت را زمينه ساز تحقق اهداف شرکت و ضرورتی اجتناب ناپذير برای كسب موفقيت محسوب مي كنم.